X

Trivsel

Få en fagperson, når livet er svært, og barnet, den unge eller familien kræver professionel pleje, omsorg eller støtte på en institution eller i et privat hjem.

Børn, unge og voksne med særlige udfordringer kræver kompetente og robuste pædagoger.

Vores vikarer er specialuddannede og har stor erfaring i at vejlede og aflaste i daginstitutioner, på skoler eller i private hjem, hvor den pågældende familie eller børnegruppe trænger til aflastning. Alle vikarer modtager kontinuerlig supervision til at løse disse opgaver.

PVB faciliterer desuden støtteordninger til unge mennesker med sociale eller neurokognitive vanskeligheder, til gennemførelse af samvær mellem forældre og anbragte børn og har stor erfaring indenfor autismeområdet.

Alle opgaver indledes med en grundig dialog og bliver tilpasset ud fra kundens ønsker og behov. På baggrund heraf tages stilling til hvilke rammer, der skal fastlægges for den pædagogiske indsats og for samarbejdet med barnet, den unge/voksne eller familien og de involverede professionelle.

PVB varetager desuden al administration i forbindelse med pædagogernes lønudbetaling, pension, feriepenge og eventuelle sygdom.

 

Mere om trivsel

Specialiserede autisme-konsulenter

PVB tilbyder støttekonsulenter med specialviden til borgere med Autisme Spektrum Frostyrrelser og ADHD

PVB’s støttekonsulenter  hjælper borgeren med at få skabt en hverdag, med mest mulig struktur og forudsigelighed. Målet er en høj grad af tryghed og trivsel og på sigt at lære strategier, der hjælper med at tackle hverdagens udfordringer.

Pædagoger til skole- og institutionsbørn med særlige behov

PVB Trivsel bliver typisk kontaktet af daginstitutioner og skoler, når deres egne inklusions- og ressourcepædagoger må give op. Ofte har kunden prøvet forskellige tiltag for at afhjælpe et barns vanskeligheder eller for at inkludere barnet. Vi kan enten sende et nyt hold pædagoger med speciale i børn med særlige behov eller tilbyde nye initiativer. Det kan eksempelvis være en pædagog, som i perioder kan skærme barnet fra den øvrige børnegruppe, indtil barnet er faldet så meget til ro og har lært nye kompenserende strategier, så det kan blive en del af børnegruppen igen eller et eventuelt mere passende daginstitutions- eller skoletilbud er fundet.

Støtte og kontaktpersoner til børn og unge

Støtte og kontaktpersonsordninger kan have stor effekt på børn og unge, der har brug for at lære at stå på egne ben eller som har brug for at træne sociale spilleregler eller strategier, som eksempelvis kan kompensere for neurokognitive vanskeligheder. Med en sådan ordning mødes barnet eller den unge af en professionel pædagog, som støtter vedkommende til at blive mere selvhjulpen og komme i bedre trivsel.

Overvåget og støttet samvær mellem børn og forældre

Formålet med det overvågede eller støttede samvær er at hjælpe forældre til anbragte børn med at gennemføre samvær med deres børn, så relationen mellem forældre og barn bibeholdes og barnet samtidig oplever tryghed og omsorg i samværet. PVB Trivsel har mulighed for at sende uddannede pædagoger, som har stor erfaring med observation, vejledning og dokumentation.

Enkeltmandsprojekter

Døgninstitutioner kan lejlighedsvis have borgere, som ikke passer til den målgruppe, der normalt visiteres til institutionen. Det kan betyde, at borgeren stagnerer i sin udvikling eller ligefrem kommer i mistrivsel. Der kan således periodevis opstå et behov for at finde en anden fysisk lokalitet til borgeren for at skærme vedkommende eller den øvrige brugergruppe. Denne løsning kræver ofte supplement eller aflastning af institutionens faste personale med en eller flere medarbejdere fra PVB Trivsel.

Målgruppen for enkeltmandsprojekter kan være institutioner, som arbejder med udsatte unge, sindslidende samt mennesker med autisme eller udviklingshæmmede borgere. PVB Trivsel har stor erfaring med de metoder, der anvendes ved udadreagerende adfærd, eksempelvis Low Arousal.

Hjemmeboende handicappede børn

PVB Trivsel tilbyder professionel aflastning til familier med hjemmeboende børn med handicap. Aflastningen hjælper familien til at få hverdagen til at hænge sammen, så forældrene får mulighed for at give familiens øvrige børn kontakt og omsorg. Tilbuddet giver endvidere forældrene overskud til at tage sig af eksempelvis praktiske opgaver. Tilbuddet kan vare fra få timer/dage om ugen til døgnaflastning og betyder, at barnet får mulighed for at blive længere tid i eget hjem – ligesom barnet kan undgå aflastningsinstitutioner i kortere eller længere perioder.

Observations og vejledningsopgaver i udsatte familier

PVB Trivsel har erfaring med observation og vejledning i socialt udsatte familier, hvor det kommunale familieafsnit kan være bekymret for børnenes trivsel og/eller forældrenes forældreevne. Målgruppen kan være unge forældre eller forældre, som eksempelvis har en personlighedsforstyrrelse, et misbrug eller en lav IQ. I dialog med vores samarbejdspartnere tilrettelægger vi særlige pædagogiske forløb i familiens hjem eller på barselsgangen. Arbejdet i familierne kan endvidere omhandle pasning af børn i familiens eget hjem, hvis forældre uden netværk bliver akut indlagt eller aflastning til forældre, der venter på, at deres barn får tilbudt en aflastningsfamilie.

Vi glæder os til at høre fra jer, men allermest til at finde den helt rette fagperson til jer.

send os en mail