X

Vision og mission

Stiftet af Morten Berg og Rasmus Thornval i 1998.

Interessen for betydningen af vikarens kvalitet begyndte for Morten Berg og Rasmus Thornval i midten af 90’erne, hvor de arbejdede i den samme institution. Dengang var vikarjobbet ikke noget, man gik synderligt meget op i, og der var ofte forskellige vikarer uden de store forudsætninger. Alligevel spillede vikarerne ofte en vigtig rolle, hvor de kom ud. De spillede – i lighed med de fastansatte – en vigtig rolle for børnene. Vikarerne skulle ikke bruge tid på administration, dokumentation, møder, kurser o.l., og ofte oplevede Morten og Rasmus, at vikarerne tilmed bragte værdifulde erfaringer med sig fra andre institutioner. De oplevede til gengæld også et svingende fagligt niveau.

Det fik Morten og Rasmus til at tale om, hvordan man kunne gøre det anderledes, og om rollen som vikar egentlig fik den opmærksomhed og fokus som er nødvendig. Den 1. oktober 1998 tog de to pædagogmedhjælpere springet og stiftede PVB, Pædagogisk Vikarbureau, der havde til formål at ændre vikarparadigmet. Morten og Rasmus så vikarerne som en værdifuld ressource, og de så også jobbet som vikar, som udfordrende og givende.

PVB var med uddannede vikarer og deres fokus på det pædagogiske felt, forud for deres tid. Det lykkedes hurtigt for PVB at rekruttere højt kvalificeret arbejdskraft, og op igennem 00’erne havde de stor succes med at bruge vikarer i institutioner og skoler til også at levere faglig sparring.

PVB har overenskomster og aftaler med Dansk Erhverv, BUPL, SL, PMF, LFS samt Lærernes Centralorganisation, herunder DLF.

I respekt for fagligheden
Pædagog- og lærerprofessionernes faglighed er af stor samfundsmæssig betydning, som vi understøtter gennem tilrettelæggelsen af vores ydelser. Respekten for fagligheden er den røde tråd, der går gennem de værdier, som vores praksis er funderet på. Faglighed og personlighed er også de vigtigste parametre, når vi rekrutterer vikarer.
Vores værdier

Ingen institution eller skole er ens. Det er vikarerne heller ikke. Men forskellighed er en styrke, der kan bruges positivt, hvis den tages aktivt med i matchet med en vikar. Alle besidder potentialer, der kan fremmes og udvikles, og det er vores ansvar, at det sker. Et sundt og udviklende arbejdsmiljø er nødvendigt for, at vikardækningen bliver en succes.

Nøglebegreber i vores praksis

Samarbejde

Vi ser kommunikationen som helt central for samarbejdet, fagligheden og kvaliteten i de opgaver, vi varetager. Derfor ønsker vi at betragte både kunder, vikarer og øvrige tilknyttede fagpersoner som samarbejdspartnere, og vi tilstræber et højt informationsniveau vedrørende vores aktuelle fokusområder. Vi inviterer til løbende dialog, og vi er meget åbne overfor tilbagemeldinger vedrørende vores service, ydelser og arbejdsprocedurer.

Service

Vores service balancerer mellem effektivitet og kvalitet. Vi har 24 timers service året rundt, vi er fleksible – og vi er grundige. Vores arbejdsprocedurer er tilrettelagt på grundlag af kendskab til de enkelte kunder og tilknyttede fagpersoner og med plads til individuelle ønsker og behov. Vi prioriterer tid til dialog højt og foretager kontinuerlige opfølgninger med vore samarbejdspartnere for at understøtte kvaliteten i vores ydelser.

Faglighed

Vi har fokus på en kvalificeret og seriøs dialog med engagement og gensidig respekt. Vi har stor viden om pædagog- og lærerprofessionerne, og om vikarrollens mange mulige udformninger, muligheder og begrænsninger. Herunder de særlige måder, fagligheden kan komme i spil på som vikar. Tilknyttede vikarer, støtte- og specialpædagoger tilbydes kontinuerlig deltagelse i faglige arrangementer og har adgang til faglig sparring eller supervision ved behov.

Etik

Det er vigtigt for os at drive virksomhed på en faglig og etisk ansvarlig måde overfor de tilknyttede fagpersoner og overfor de institutioner, skoler og forvaltninger, vi servicerer. Vi har klare retningslinjer for håndtering af tilbagemeldinger fra vore samarbejdspartnere vedrørende samarbejdet på institutionen/skolen. Vi respekterer faglige, kulturelle og individuelle forskelligheder og lægger vægt på, at social ansvarlighed udgør et element i enhver form for pædagogisk og undervisningsmæssigt arbejde.

ESG og UN Global Compact
Uanset om du er kunde, vikar eller medarbejder i PVB, er det vores mål, at du er sikker på, at vi tager ansvar for vores handlinger og udvikling – også social og samfundsmæssigt.

Som vikaransat hos PVB kan vi garantere, at alle vilkår overholder gældende lovgivning. PVB har overenskomster og aftaler med Dansk Erhverv, BUPL, SL, PMF, LFS samt Lærernes Centralorganisation, herunder DLF.

Det er vigtigt for os at drive virksomhed på en faglig og etisk ansvarlig måde overfor de tilknyttede fagpersoner og overfor de institutioner, skoler og forvaltninger, vi servicerer. Vi har klare retningslinjer for håndtering af tilbagemeldinger fra vore samarbejdspartnere vedrørende samarbejdet på institutionen/skolen. Vi respekterer faglige, kulturelle og individuelle forskelligheder og lægger vægt på, at social ansvarlighed udgør et element i enhver form for pædagogisk og undervisningsmæssigt arbejde.

UN Global Compact

Som en del af Edda Group er vi tilsluttet FN’s CSR-program, UN Global Compact, som er et internationalt program for virksomheder over hele verden. Medlemskabet har betydet, at vi i mange år har haft fokus på vigtige områder, der blandt andet har gjort en forskel for miljøet og trivslen for medarbejdere samt vores vikarer.

Hvert år udarbejder vi en rapport med konkrete tiltag og mål for at forbedre vores indsats inden for hovedprincipperne.

Læs hele UN Global Compact-rapporten her.

Vil du arbejde som vikar?Tilmeld dig pvb jobportal